เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณอรุณี พรมเถื่อน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสม การแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะ การลงปฏิบัติงานทดลอง การถูกสัมภาษณ์งาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง SC1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี