การเลือกตั้ง กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเลือกตั้ง กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557  ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี