คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการติดตามและถอดบทเรียน ณ อำเภอหนองเสือ

แผนกบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม การติดตามและถอดบทเรียน ณ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประโยชน์ จากการได้อบรมแก่ชุมชน และจากการติดตามและถอดบทเรียน ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในพืชและผัก เช่น การนำปุ๋ยหมัก ไปใช้กลบโคนต้นแตง มะเขือ ถั่วฝักยาว และการเพาะพริก เป็นต้น รวมทั้งมีการนำหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตรไปประยุกต์ใช้ด้านการแปรรูป พืชผัก ในรูปแบบเครื่องแกง และเป็นผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ด พริกแกงผัด ออกจำหน่ายในพื้นที่ ซึ่งทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี