สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาการผลิตพืช  ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในการเรียนการสอน และนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี