โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557  “การบริหารจัดการสมัยใหม่” ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง” โดย อาจารย์เสาวคนธ์ ศิรกิดากร เวลา 09.00 – 12.00 น. และหัวข้อ “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” โดย รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี