มหาวิทยาลัยมหิดล มาประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest)

มหาวิทยาลัยมหิดล มาประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) ระดับภูมิภาค ภาคกลาง เขต2 ปีการศึกษา2557 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยเน้นการพัฒนาด้าน Algorithms ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ปัญหา ภายใต้สภาวะที่กดดัน ผู้แข่งขัน 3 คน จะต้องแก้ไขปัญหา 8 – 11 ข้อ ภายในเวลา 3 – 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ภาพถ่ายโดย :
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี