พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบโล่และประกาศนียบัตร

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบโล่และประกาศนียบัตร  แก่กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา  และประธานชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี