การประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด เข้าร่วมการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี