โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การผลิตยาสระผมสมุนไพร” เทศบาลลาดสวาย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การผลิตยาสระผมสมุนไพร” เทศบาลลาดสวาย โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย  ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ร่วมฝึกอาชีพให้กับประชาชนเทศบาลลาดสวาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 17.00  ณ ห้องประชุมเทศบาลลาดสวาย ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี