งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อัลบั้ม ๔)

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี