พิธีเปิดโครงการอบรม Computer Literacy IC3 (รุ่นที่1)

พิธีเปิดโครงการอบรม Computer Literacy IC3(รุ่นที่1) ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557
โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส   รองอธิการบดี
ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี