คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจภายในของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล2 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี