ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน การเพาะเห็ด

 

ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน
ตอน : การเพาะเห็ด บริการวิชาการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.วิทยา ทวีนุช
โทร. 089-921-6728
งานบริการวิชาการ 0-2531-2989 และ 0-2592-1955 ต่อ 2044
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) แผนกการผลิตเห็ด (ฟาร์มเห็ด)