ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

  

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานในพิธีเปิดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ