มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมคณะฯและศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  และงานสหกิจศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี