คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี