Present ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีรสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

ภาพถ่ายโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี