โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับรองรับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับรองรับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์  เพื่อความเป็นสากล เหมาะกับประเทศไทยและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี