คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการ “สื่อเสียงเพื่อน้อง” ( Sound For Young)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดโครงการ “สื่อเสียงเพื่อน้อง” ( Sound  For Young) เพื่อปลูกฝังให้น้องรักการอ่านหนังสือและมีความกล้าแสดงออก

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี