มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

ต้อนรับคณะบุคลากรจากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557  ณ อาคารวิทยบริการ