โครงการอบรมเรื่อง การทำงานอย่างปลอดภัย “การยศาสตร์ในสำนักงาน (Ergonomic in office)”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การทำงานอย่างปลอดภัย “การยศาสตร์ในสำนักงาน (Ergonomic in office)” ให้กับบุคลากร สายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงปัญหา แนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันการบาดเจ็บในสำนักงาน โดย รศ.ดร.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี