โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 21 มีนาคม 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  พร้อมกับบรรยาย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี