ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.เอ็มเอฟซี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล กับ บลจ.ไทยพาณิชย์  และ บลจ.เอ็มเอฟซี  เพื่อบริหารเงินทุนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี