ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม