ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University

ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม และ FPT University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีการเรียนการสอนเน้นความเป็นนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี