ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการยกระดับคุณภาพของหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 /2557

   

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการยกระดับหมู่บ้าน 84 ชุมชนฯ ระยะที่ 4  ครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายถ่ายโดย :  งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ