การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการสืบค้นให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการสืบค้นให้กับนักศึกษาที่ทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ประดิษฐ์ชิ้นงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการสืบค้นให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกกิตติพงษ์ สุวีโร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มาให้ความรู้แก่นักศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี