โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต Goodbye Senior 2013

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต Goodbye Senior 2013 เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิตจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพและเป็นคนดีในสังคม โดยจัดเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐–๒๒.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี