มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557

 
ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และอาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานและเข้าฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง
“เส้นทางสู่การทำงานของบัณฑิตสถิติ” โดยวิทยากร คือ อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี