คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำปี 2557

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้อง Sc1901 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี