คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหาร

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่หน่วยงานชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี