การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี