Yogyakarta State University เยี่ยมชมห้องสมุด

 
นายนิติ วิทยาวิโรจน์  รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมจากคณะนักศึกษาปริญญาเอก  Yogyakarta State University, Indonesia (YSU)
เข้าศึกษาดูงาน และผู้ประสานงานจากคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม จำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารวิทยบริการ