โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2556