โครงการสัมมนาเทคโนโลยีการสกัดแยกสารด้วยเทคนิค Supercritical Fluid

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีการสกัดแยกสารด้วยเทคนิค Supercritical Fluid Extraction ให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะ และผู้สนใจภายในมหาวิทยาลัย โดยมี Dr.Rolf Schlake ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี