การสัมมนาเรื่อง แนวทางและการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง แนวทางและการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรมมศาสตร์ราชมงคล  ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี