ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา