มอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ

น.ส.จิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ และนายวัชรพล กาพย์พิมาย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนทุนละ 5,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไต้หวัน จำนวนเงิน 18,800 บาท เพื่อเข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ” ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 มกราคม พ.ศ.2557 ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมอบทุนให้กับนักศึกษาดังกล่าว