รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest) และ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ (ET Robot Contest) ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คนในแต่ละโครงการ (รวมเป็น 8 คน) จะได้เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขันในโครงการดังกล่าว กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) จากประเทศญี่ปุ่น

การแข่งขันรอบคัดเลือก จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest)

  1. นายธนวัตร หมอกชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นายกฤษณะ โภควัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นายชัชชัย เทพไกรลาศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. นายรวิภาส เจริญสุขอรุณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ (ET-Robot Contest)

  1. นายราวารินทร์ โค่นบ่อรัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นายสุรัตน์ สุนทอง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. นายปริญญา จันทร์ครุธ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์