ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาเป็นประธานการประชุม วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม sc1306