คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ Fashion Bouquet

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ Fashion  Bouquet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคนิคการจัดช่อดอกไม้ ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี