มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี 2- ปี4 ที่มีผลการเรียนดีเด่นทั้งหมดจำนวน 55 ราย

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี