ต้อนรับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Project Program) จำนวน 18 คน เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย (RMUTT-ITE IT Project Program) อยู่ฝึกงานวิจัยระหว่างวันที่ 16  กันยายน – 4 ตุลาคม  2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี