โครงการอบรมการใ้ช้งานโปรแกรม Autodesk (Revit Architecture)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Autodesk (Revit Architecture)
เมื่อวันที่  28-29 พฤษภาคม 2556เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ใส่รูปภาพ

ภาพถ่ายโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ