สาขาวิชาชีววิทยาเข้าศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการณ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-041-240 หลักนิเวศวิทยา และ 09-041-241 ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยา และศึกษาการจัดจำแนกพืชประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-311-152 พฤกษศาสตร์ทั่วไป และ 09-311-153 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพขั้นสูงต่อไป

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี