โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์  ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ  ห้อง SC 1501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี