การจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการการจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote
วันที่ 13 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี