พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552