การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม SC 1307 ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี