คณะอาจารย์และนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Guangxi Vocational and Technical Institute of Industry สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี